Regulamin zwrotów i reklamacji

REGULAMIN DOTYCZĄCY

PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ PRAWA ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Ważny od 01.01.2023 r.

 

§1

Regulamin dot. prawa odstąpienia od umowy oraz prawa złożenia reklamacji dotyczy zgłoszeń Towarów zakupionych w firmie Kabos Cosmetics Sp. z o.o. (ul. Śląska 12, Łódź, NIP: 7292725876). . Wszelkie postanowienia w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, mają nadane brzmienie zgodnie z definicją zamieszczoną w regulaminie Kabos dostępnym tutaj.

§2

Prawo odstąpienia

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (tj. z U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Konsumentem jest także Przedsiębiorca na prawach Konsumenta.
 2. Konsument może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres: Kabos Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 12 w Łodzi (kod pocztowy: 93-155).
 3. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 6. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 7. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 12 w Łodzi (kod pocztowy: 93-155) lub elektronicznie na adres reklamacje@kabos.pl . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został udostępniony na stronie internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru, będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 11. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Konsument nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Konsumenta wyłącznie polskiego numeru rachunku bankowego. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Konsument wskazał taki rachunek). Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedający wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie – na żądanie Sprzedającego - wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony).
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy:
 15. przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 §3

Niezgodność Towaru z umową

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar wolny od wad. Sprzedający ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 3 nie wyłączają̨ ani nie ograniczają̨ uprawnień́ nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. W razie, gdy Kupujący jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.). Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.).
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)   Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

2)   Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

3)   brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

4)   brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu ;

5)   z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 2. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie – nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony).Sprzedający zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Konsument nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Konsumenta wyłącznie polskiego numeru rachunku bankowego. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Konsument wskazał taki rachunek). Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedający wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.
 7. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy reklamacje@kabos.pllub w formie pisemnej na adres: Kabos Cosmetics Sp z o.o. ul. Śląska 12, 93-155 Łódź lub osobiście w punkcie zakupu (wyspa handlowa Kabos, Akademia Kabos). Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • dowód zakupu,
 • przedmiot reklamacji,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. W sprawach szczególnie trudnych, Sprzedający może wymagać uzyskania dodatkowych informacji od Konsumenta, m.in. dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, udokumentowania i potwierdzenia daty otwarcia zakupionego produktu itp. W przypadku niemożności wywiązania się Konsumenta z obowiązków wskazanych w zdaniu poprzednim, reklamacja może nie być uznana. Konsument zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe dane niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji, w terminie od 7 dni od momentu wysłania prośby przez Sprzedającego
 2. Składając reklamację należy opisać wadę Towaru. Produkt musi zostać dostarczony z powrotem wraz z reklamacją. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Konsument żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienia takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt, jeśli Sprzedający uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę. Produkt może zostać również przesłany przez Konsumenta za pośrednictwem dostawcy wskazanego przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedający. poinformuje Konsumenta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedający odpowiada za brak zgodności Towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. W przypadku odrzucenia reklamacji, reklamowany produkt zwrócony zostanie Konsumentowi.

Złożenie zgłoszenia (odstąpienie od umowy lub reklamacja Towaru) oznacza, iż Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s.1).

§4

Rękojmia dla Przedsiębiorców

Sprzedawca w przypadku sprzedaży Towarów ze Sklepu internetowego w obrocie z Kupującym będącym Przedsiębiorcą wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w tym wyłącza odpowiedzialność za wady ukryte tych Towarów.

 

 

Ostatnia zmiana w regulaminie: 01.01.2023 r.

 

Sklep internetowy na SellingoNetgraf