Regulamin zwrotów i reklamacji

REGULAMIN DOTYCZĄCY

PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ PRAWA ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Ważny od 18.02.2019 r.

 

§ 1

 

Regulamin dot. prawa odstąpienia od umowy oraz prawa złożenia reklamacji dotyczy zgłoszeń towarów zakupionych w firmie Kabos Cosmetics Sp. z o.o. (ul. Śląska 12, Łódź, NIP: 7292725876).

 

§ 2

Prawo odstąpienia

 

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 134 ze zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zakupu rozumianego jako odbiór przesyłki (towaru), pod warunkiem zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 134 ze zm.).
 3. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. decyduje, czy w przypadku odstąpienia Klient/Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu towaru. W razie uznania konieczności odesłania zakupionego towaru, zwracany produkt powinien zostać wysłany przez Klienta/Kupującego na adres: Kabos Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śląskiej 12 w Łodzi (kod pocztowy: 93-155) lub do punktu zakupu (wyspa handlowa Kabos, Akademia Kabos).
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie – na żądanie Kabos Cosmetics Sp. z o.o. - wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 6. Koszt przesyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
 7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Kabos Cosmetics Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego wyłącznie polskiego numeru rachunku bankowego. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Kabos Cosmetics Sp z o.o. wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, tj. w przypadku umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 3

Reklamacje

 

 1. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, wówczas od umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składać reklamację:
  a) żądać usunięcia wady, albo
  b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad, albo
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).
 3. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Kabos Cosmetics Sp. z o.o. może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Kabos Cosmetics Sp. z o.o. albo Kabos Cosmetics Sp. z o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 5. Klient/Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Kabos Cosmetics Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kabos Cosmetics Sp. z o.o.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta/Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy reklamacje@kabos.pl lub w formie pisemnej na adres: Kabos Cosmetics Sp z o.o. ul. Śląska 12, 93-155 Łódź lub osobiście w punkcie zakupu (wyspa handlowa Kabos, Akademia Kabos). Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego/Klienta,
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  - dowód zakupu,
  - przedmiot reklamacji,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 9. W sprawach szczególnie trudnych, Kabos Cosmetics Sp. z o.o. może wymagać uzyskania dodatkowych informacji od Klienta/Kupującego, m.in. dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, udokumentowania i potwierdzenia daty otwarcia zakupionego produktu itp. W przypadku niemożności wywiązania się Klienta/Kupującego z obowiązków wskazanych w zdaniu poprzednim, reklamacja może nie być uznana. Klient zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe dane niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w par. 3 ust. 9 zdanie pierwsze, w terminie od 7 dni od momentu wysłania prośby przez Kabos Cosmetics Sp z o.o.
 10. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać dostarczony z powrotem wraz z reklamacją. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienia takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt, jeśli Kabos Cosmetics Sp. z o.o. uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę. Produkt może zostać również przesłany przez Klienta za pośrednictwem dostawcy wskazanego przez Kabos Cosmetics Sp. z o.o.
 11. Kabos Cosmetics Sp. z o.o., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Kabos Cosmetics Sp. z o.o. poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Kabos Cosmetics Sp. z o.o. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu.
 13. W przypadku odrzucenia reklamacji, reklamowany produkt zwrócony zostanie Klientowi.
 14. Kabos Cosmetics Sp. z o.o. udziela gwarancji na wybrane produkty, tj. lampy UV/LED – Nail Lamp Model SUN3S oraz SUN4S oraz na produkty z serii Gelike. Gwarancja wskazana w zdaniu pierwszym wynosi 1 rok, licząc od daty sprzedaży towaru. Pozostałe warunki gwarancji opisane są w „ogólnych warunkach gwarancji” dostarczanych kupującym wraz z zakupionym produktem.
 15. Złożenie zgłoszenia (odstąpienie od umowy lub reklamacja towaru) oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s.1).

 

Ostatnia zmiana w regulaminie: 27.08.2019r.