Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Kabos Cosmetics Sp. z o.o., ul. Śląska 12 w Łodzi,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733823, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy  NIP 7292725876 REGON 380038330, zwaną dalej „KABOS".

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez KABOS na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych.
 2. Wiadomości będą zawierały informacje dotyczące nowości, promocji oraz innych wydarzeń organizowanych w sklepie kabos.pl.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z KABOS, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

§ 4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.kabos.pl poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „ZAPISZ”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do KABOS i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie KABOS na podany adres e-mail wyśle mail z linkiem aktywacyjnym. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. 
 3. Kliknięcie w link znajdujący się w mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez KABOS, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Po zapisaniu się do Newslettera, Użytkownik otrzyma bon rabatowy w formie kodu - bon uprawnia do zniżki na kwotę 10 złotych od zakupu powyżej kwoty 80 złotych - z wyłączeniem produktów z Outletu. Bon nie łączy się z produktami promocyjnymi.

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§6

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy info@kabos.pl lub pisemnie na adres KABOS podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy reklamacje@kabos.pl, pocztą bezpośrednio na adres siedziby KABOS podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie KABOS lub pod telefonem Infolii.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Kabos.
 3. Kabos rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

 1. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Kabos lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie
  z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

 

 

Ostatnia zmiana w regulaminie: 17.06.2021r.

Sklep internetowy na SellingoNetgraf