Regulamin

DEFINICJE

 

 • „Sprzedający” oznacza firmę Kabos Cosmetics z siedzibą przy ul. Śląskiej 12 w Łodzi (NIP: 731-128-12-81)
 • „Kupujący” oznacza spółkę lub jednostkę organizacyjną nabywającą towary i/lub usługi od Sprzedającego.
 • „Umowa” oznacza pisemną albo ustną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym; umowa zawarta jest poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego, której częścią są Warunki.
 • „Warunki” oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • „Towary” oznaczają katalogowe towary i usługi sprzedawane przez Sprzedającego.


WARUNKI PODSTAWOWE

 

 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, które wyłączają stosowanie jakichkolwiek warunków stosowanych przez Kupującego.
 • Wszelkie zmiany Warunków wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedającego.
 • Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.
 • Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.


DOSTAWA

 

 • Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostarczenie Towaru w terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 • Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.
 • Dostawa jest bezpłatna dla zamówień w wysokości minimum 150 zł brutto, przy wyborze płatności przelewem. Koszty przesyłki wynoszą od 12,00 do 15,00 zł w przypadku paczki w usłudze Poczty Polskiej. Opłata za wysyłkę kurierską wynosi od 15,00 do 18,00 zł. Odnośnie niektórych produktów sprzedający zastrzega sobie prawo narzucenia sposobu wysyłki. W przypadku paczek o wadze większej lub niestandardowych wymiarach opłaty naliczane są indywidualnie a Państwo jesteście o tym informowani drogą mailową bądź telefoniczną.
 • Opłata za dostawę jest doliczona do faktury lub rachunku znajdującej się wewnątrz opakowania jako „Koszty Transportu”.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu towaru bądź opakowania (paczka uszkodzona, otwarta, zamoczona itp.) nie macie Państwo obowiązku odbierania przesyłki od kuriera lub listonosza!!! W takim przypadku należy spisać „protokół uszkodzenia paczki” w obecności kuriera (protokół taki musi zawierać podpis kuriera). Bez takiego protokołu ewentualne reklamacje wynikające z uszkodzenia paczki produktów nie będą uwzględniane.


CENA

 

 • Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny zamówionych Towarów.
 • Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 • Aby dokonać zakupów w cenach hurtowych lub dla gabinetów należy w procesie rejestracji podać nr regon.


OPŁATY

 

 • „Płatność gotówką“ – płatność gotówką przy odbiorze zamówienia, w przypadku przesyłki pobraniowej.
 • Przelewem na konto.
 • Płatności on-line.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Na dokonanie płatności czekamy 5 dni, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane (dotyczy również zamówień z odbiorem osobistym).

 

ZWROTY/REKLAMACJE

 

 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

– wad fabrycznych,
– niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

 

 • Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres mailowy reklamacje@kabos.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Kabos Cosmetics ul. Śląska 12, 93-155 Łódź. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- dowód zakupu,
– przedmiot reklamacji,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

 • Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) na podany adres: Kabos Cosmetics ul. Śląska 12, 93-155 Łódź. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję).


ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE

 

 • Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
  w formie papierowej na adres: Kabos Cosmetics ul. Śląska 12, 93-155 Łódź lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@kabos.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 • Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności, jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.


POZYCJA KUPUJĄCEGO

 

 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz inne osoby działające w imieniu Sprzedającego w celu identyfikacji Kupującego w czasie rozmów telefonicznych, ułatwienia zarządzania rozliczeniami i Towarami dostarczonymi przez Sprzedającego w chwili obecnej jak i w przyszłości oraz ułatwienia identyfikacji oszustw lub strat.
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne z Kupującym w każdym czasie w celu zachowania bezpieczeństwa i podwyższania standardu usług. Dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane do wysyłania korespondencji na adres Kupującego oraz kontaktowania się z Kupującym telefonicznie celem przedstawienia informacji o innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego, chyba że Kupujący sprzeciwi się takim czynnościom marketingowym.


PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWO ZATRZYMANIA

 

 • Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Towarów przechodzi na Kupującego.
  Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.
 • Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedającego jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.
 • Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.
 • Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnością Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę w formie pisemnej.
 • W przypadku nie zastania Kupującego w momencie dostawy towarów przez firmę kurierską, Kupujący zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 11zł, za każdą próbę dostarczenia.


JURYSDYKCJA

 

Do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i powinna być ona zgodnie z nimi interpretowana, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd w Łodzi właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

 • Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.
 • W celu zapewnienia jakości usług Sprzedającego niektóre rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane dla celów szkoleniowych.