Regulamin

DEFINICJE

 

 • „Sprzedający” oznacza firmę Kabos Cosmetics z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733823, posiądająca REGON: 380038330; NIP: 7292725876, kapitał zakładowy: 9 000,00 zł, opłacony w całości.
 • „Kupujący” oznacza spółkę lub jednostkę organizacyjną nabywającą towary i/lub usługi od Sprzedającego.
 • „Umowa” oznacza pisemną albo ustną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym; umowa zawarta jest poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego, której częścią są Warunki.
 • „Warunki” oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • „Towary” oznaczają katalogowe towary i usługi sprzedawane przez Sprzedającego.


WARUNKI PODSTAWOWE

 

 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, które wyłączają stosowanie jakichkolwiek warunków stosowanych przez Kupującego.
 • Wszelkie zmiany Warunków wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedającego.
 • Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.
 • Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Faktura sprzedaży jest wysyłana drogą mailową - na adres podany podczas składania zamówienia. Składając zamówienie, klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą mailową.


DOSTAWA

 

 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Towar w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostarczenie Towaru w terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 • Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.
 • Dostawa jest bezpłatna dla zamówień w wysokości minimum 200 zł brutto. Koszty przesyłki wynoszą od 12,99 do 15,00 zł w przypadku paczki w usłudze InPost (paczkomaty, kurier). Opłata za wysyłkę kurierską DPD wynosi od 15,00 do 18,50 zł. Odnośnie niektórych produktów sprzedający zastrzega sobie prawo narzucenia sposobu wysyłki. W przypadku paczek o wadze większej lub niestandardowych wymiarach, opłaty naliczane są indywidualnie, a Państwo jesteście o tym informowani drogą mailową bądź telefoniczną.
 • Opłata za dostawę jest doliczona do faktury lub rachunku znajdującej się wewnątrz opakowania jako „Usługa Transportowa”.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu towaru bądź opakowania (paczka uszkodzona, otwarta, zamoczona, zaklejona taśmą kurierską itp.) nie macie Państwo obowiązku odbierania przesyłki od kuriera lub listonosza. W takim przypadku należy spisać „protokół uszkodzenia paczki" w obecności kuriera (protokół taki musi zawierać podpis kuriera), w przypadku paczki odebranej z paczkomatu należy zrobić zdjęcie z widocznymi wadami, a następnie powiadomić nas o zaistniałej sytuacji na adres reklamacje@kabos.pl. Bez takiego protokołu/maila ewentualne reklamacje wynikające z uszkodzenia paczki nie będą uwzględniane.
 • W przypadku zwrotu paczki do Nadawcy i powtórnego jej nadania, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ponowną wysyłkę.


CENA

 

 • Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny zamówionych Towarów.
 • Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 • Aby dokonać zakupów w cenach hurtowych lub dla gabinetów należy w procesie rejestracji podać nr regon.


OPŁATY

 

 • „Płatność gotówką“ – płatność gotówką przy odbiorze zamówienia, w przypadku przesyłki pobraniowej.
 • Przelewem na konto.
 • Płatności on-line.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Na dokonanie płatności czekamy 5 dni, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 

Regulamin zwrotów i reklamacji znajdziesz tutaj.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 Kabos Cosmetics sp. z o.o.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kabos Cosmetics sp. z o.o. (ul. Śląska 12, Łódź, NIP: 7292725876)

 2. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: info@kabos.pl lub listownie (w/w adres)

 3. Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail) przetwarzane będą w celu związanym z działalnością firmy, w tym w szczególności sprzedażą produktów firmy, rozpatrywaniem reklamacji i gwarancji.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, gdyż jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora”.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy administracji publicznej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji nałożonych na firmę Kabos Cosmetics sp. z o.o. (ul. Śląska 12, Łódź, NIP: 7292725876) ustawowych obowiązków;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWO ZATRZYMANIA

 

 • Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Towarów przechodzi na Kupującego.
  Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.
 • Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedającego jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.
 • Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.
 • Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnością Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę w formie pisemnej.
 • W przypadku nie zastania Kupującego w momencie dostawy towarów przez firmę kurierską, Kupujący zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 11zł, za każdą próbę dostarczenia.


JURYSDYKCJA

 

Do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i powinna być ona zgodnie z nimi interpretowana, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd
w Łodzi właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

 • Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.
 • Kolory wyświetlane na monitorze mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów z palety lakierów Kabos. 
  Właściwym wyznacznikiem kolorów są oryginalne wzorniki lakierów Kabos - dostępne do obejrzenia w punktach. Kolory na ekranie nie odzwierciedlają również kolorów transparentnych, fluorescencyjnych, koloru białego oraz kolorów specjalnych.
 • W celu zapewnienia jakości usług Sprzedającego, niektóre rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane dla celów szkoleniowych.

 

Ostatnia zmiana w regulaminie: 01.09.2022r.