Regulamin

DEFINICJE

 

 • „Sprzedający” oznacza firmę Kabos Cosmetics z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733823, posiadająca REGON: 380038330; NIP: 7292725876, kapitał zakładowy: 9 000,00 zł, opłacony w całości.
 • „Kupujący”– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;
 • „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest także Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 • „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą jeśli nabyła towar i w ten sposób zawarła umowę ze Sprzedawcą w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, ale w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego w szczególności wynikającego z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 • „Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą w e własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • „Umowa” oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
 • „Warunki” oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • „Towary” oznaczają katalogowe produkty i usługi sprzedawane przez Sprzedającego.

 

 

WARUNKI PODSTAWOWE

 

 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, które wyłączają stosowanie jakichkolwiek warunków stosowanych przez Kupującego.
 • Wszelkie zmiany Warunków wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedającego.
 • Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.
 • Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Faktura sprzedaży jest wysyłana drogą mailową - na adres podany podczas składania zamówienia. Składając zamówienie, klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą mailową.


DOSTAWA

 

 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Towar w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostarczenie Towaru w terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 • Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.
 • Dostawa jest bezpłatna dla zamówień w wysokości minimum 200 zł brutto. Koszty przesyłki wynoszą od 12,99 do 15,00 zł w przypadku paczki w usłudze InPost (paczkomaty, kurier). Opłata za wysyłkę kurierską DPD wynosi od 15,00 do 18,50 zł. Odnośnie niektórych produktów sprzedający zastrzega sobie prawo narzucenia sposobu wysyłki. W przypadku paczek o wadze większej lub niestandardowych wymiarach, opłaty naliczane są indywidualnie, a Państwo jesteście o tym informowani drogą mailową bądź telefoniczną.
 • Opłata za dostawę jest doliczona do faktury lub rachunku znajdującej się wewnątrz opakowania jako „Usługa Transportowa”.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu towaru bądź opakowania (paczka uszkodzona, otwarta, zamoczona, zaklejona taśmą kurierską itp.) nie macie Państwo obowiązku odbierania przesyłki od kuriera lub listonosza. W takim przypadku należy spisać „protokół uszkodzenia paczki" w obecności kuriera (protokół taki musi zawierać podpis kuriera), w przypadku paczki odebranej z paczkomatu należy zrobić zdjęcie z widocznymi wadami, a następnie powiadomić nas o zaistniałej sytuacji na adres reklamacje@kabos.pl. Bez takiego protokołu/maila ewentualne reklamacje wynikające z uszkodzenia paczki nie będą uwzględniane.
 • W przypadku zwrotu paczki do Nadawcy i powtórnego jej nadania, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ponowną wysyłkę.


CENA

 

 • Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny zamówionych Towarów.
 • Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 • Aby dokonać zakupów w cenach hurtowych lub dla gabinetów należy w procesie rejestracji podać nr regon.


OPŁATY

 

 • „Płatność gotówką“ – płatność gotówką przy odbiorze zamówienia, w przypadku przesyłki pobraniowej.
 • Przelewem na konto.
 • Płatności on-line.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Na dokonanie płatności czekamy 5 dni, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 

Regulamin zwrotów i reklamacji znajdziesz tutaj.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 Kabos Cosmetics sp. z o.o.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODOinformuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kabos Cosmetics sp. z o.o. (ul. Śląska 12, Łódź, NIP: 7292725876)
 2. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: info@kabos.pllub listownie (w/w adres)
 3. Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail) przetwarzane będą w celu związanym z działalnością firmy, w tym w szczególności sprzedażą produktów firmy, rozpatrywaniem reklamacji i gwarancji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, gdyż jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora”.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy administracji publicznej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji nałożonych na firmę Kabos Cosmetics sp. z o.o. (ul. Śląska 12, Łódź, NIP: 7292725876) ustawowych obowiązków;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWO ZATRZYMANIA

 

 • Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Towarów przechodzi na Kupującego.
  Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.
 • Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedającego jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.
 • Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.
 • Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnością Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę w formie pisemnej.
 • W przypadku nie zastania Kupującego w momencie dostawy towarów przez firmę kurierską, Kupujący zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 11zł, za każdą próbę dostarczenia.


JURYSDYKCJA

 

Do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i powinna być ona zgodnie z nimi interpretowana, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd
w Łodzi właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

 • Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.
 • Kolory wyświetlane na monitorze mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów z palety lakierów Kabos. 
  Właściwym wyznacznikiem kolorów są oryginalne wzorniki lakierów Kabos - dostępne do obejrzenia w punktach. Kolory na ekranie nie odzwierciedlają również kolorów transparentnych, fluorescencyjnych, koloru białego oraz kolorów specjalnych.
 • W celu zapewnienia jakości usług Sprzedającego, niektóre rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane dla celów szkoleniowych.

 

                                                                                 Ostatnia zmiana w regulaminie: 01.01.2023 r.

Sklep internetowy na SellingoNetgraf