KABOS COSMETICS ALEKSANDRA KULIŃSKA – STRZELCZYK
93-155 Łodzi; ul. Śląskiej 12, NIP 7311281281, REGON 100048529,
 
 
Realizuje projekt pn. „Internacjonalizacja firmy KABOS poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”,
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP
 
 
 
 
Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi