DEFINICJE
 • „Sprzedający” oznacza firmę Kabos Cosmetics z siedzibą przy ul. Śląskiej 12 w Łodzi (NIP:731-128-12-81)
 • „Kupujący” oznacza spółkę lub jednostkę organizacyjną nabywającą towary i/lub usługi od Sprzedającego.
 • „Umowa” oznacza pisemną albo ustną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, umowa zawarta jest poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego, której częścią są Warunki.
 • „Warunki” oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • „Towary” oznaczają katalogowe towary i usługi sprzedawane przez Sprzedającego.
WARUNKI PODSTAWOWE
 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, które wyłączają stosowanie jakichkolwiek warunków stosowanych przez Kupującego.
 • Wszelkie zmiany Warunków wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedającego.
 • Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.
 • Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji.
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
DOSTAWA
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostarczenie Towaru w terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
 • Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.
 • Dostawa jest bezpłatna dla zamówień w wysokości minimum 150 zł brutto, przy wyborze płatności przelewem. Koszty przesyłki wynoszą od 12,00 do 15,00 zł w przypadku paczki w usłudze Poczty Polskiej. Opłata za wysyłkę kurierską wynosi od 15,00 do 18,00 zł. Odnośnie niektórych produktów sprzedający zastrzega sobie prawo narzucenia sposobu wysyłki. W przypadku paczek o wadze większej lub niestandardowych wymiarach opłaty naliczane są indywidualnie a Państwo jesteście o tym informowani drogą mailową bądź telefoniczną.
 • Opłata za dostawę jest doliczona do faktury lub rachunku znajdującej się wewnątrz opakowania jako „Koszty Transportu”.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu towaru bądź opakowania (paczka uszkodzona, otwarta, zamoczona itp.) nie macie Państwo obowiązku odbierania przesyłki od kuriera lub listonosza!!! W takim przypadku należy spisać „protokół uszkodzenia paczki” w obecności kuriera (protokół taki musi zawierać podpis kuriera). Bez takiego protokołu ewentualne reklamacje wynikające z uszkodzenia paczki produktów nie będą uwzględniane.
CENA
 • Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny zamówionych Towarów.
 • Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 • Aby dokonać zakupów w cenach hurtowych lub dla gabinetów należy w procesie rejestracji podać nr regon.
OPŁATY
 • „Płatność gotówką“ – płatność gotówką przy odbiorze zamówienia, w przypadku przesyłki pobraniowej.
 • Przelewem na konto.
 • Płatności on-line
 • Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Na dokonanie płatności  czekamy 5 dni, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane (dotyczy również zamówień z odbiorem osobistym).

ZWROTY/REKLAMACJE
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
– wad fabrycznych,
– niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 • Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres info@kabos.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Kabos Cosmetics ul. Śląska 12, 93-155 Łódź. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- dowód zakupu,
– przedmiot reklamacji,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) na podany adres: Kabos Cosmetics ul. Śląska 12, 93-155 Łódź. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję).
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE
 • Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej na adres: Kabos Cosmetics ul. Śląska 12, 93-155 Łódź lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@kabos.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 • Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności, jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.
POZYCJA KUPUJĄCEGO
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz inne osoby działające w imieniu Sprzedającego w celu identyfikacji Kupującego w czasie rozmów telefonicznych, ułatwienia zarządzania rozliczeniami i Towarami dostarczonymi przez Sprzedającego w chwili obecnej jak i w przyszłości oraz ułatwienia identyfikacji oszustw lub strat. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne z Kupującym w każdym czasie w celu zachowania bezpieczeństwa i podwyższania standardu usług. Dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane do wysyłania korespondencji na adres Kupującego oraz kontaktowania się z Kupującym telefonicznie celem przedstawienia informacji o innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego, chyba że Kupujący sprzeciwi się takim czynnościom marketingowym.
PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWO ZATRZYMANIA
 • Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Towarów przechodzi na Kupującego.
 • Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.
 • Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedającego jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.
 • Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.
 • Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnością Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę w formie pisemnej.
 • W przypadku nie zastania Kupującego w momencie dostawy towarów przez firmę kurierską, Kupujący zobligowany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 11zł, za każdą próbę dostarczenia.
JURYSDYKCJA

Do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i powinna być ona zgodnie z nimi interpretowana, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd w Łodzi właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

POSTANOWIENIA RÓŻNE
 • Sprzedający dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.
 • W celu zapewnienia jakości usług Sprzedającego niektóre rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane dla celów szkoleniowych.